โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 2 4 6 0 0 44
ร้อยละ 3.57 % 7.14 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
235
จำนวน(คน) 8 6 11 2 0 208
ร้อยละ 3.40 % 2.55 % 4.68 % 0.85 % 0.00 % 88.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 291 คน
จำนวน(คน) 10 10 17 2 0 252
ร้อยละ 3.44 % 3.44 % 5.84 % 0.69 % 0.00 % 86.60 %

291 : 10 , 10 , 17 , 2 , 0 , 252...3.44 , 3.44 , 5.84 , 0.69 , 0.00 , 86.60 = 39 : 13.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 291 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40%

Powered By www.thaieducation.net