โรงเรียนพิกุลทอง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 2 10 9 0 0 66
ร้อยละ 2.30 % 11.49 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
312
จำนวน(คน) 24 15 41 0 0 232
ร้อยละ 7.69 % 4.81 % 13.14 % 0.00 % 0.00 % 74.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
116
จำนวน(คน) 7 6 19 0 0 84
ร้อยละ 6.03 % 5.17 % 16.38 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 515 คน
จำนวน(คน) 33 31 69 0 0 382
ร้อยละ 6.41 % 6.02 % 13.40 % 0.00 % 0.00 % 74.17 %

399 : 26 , 25 , 50 , 0 , 0 , 298...6.52 , 6.27 , 12.53 , 0.00 , 0.00 , 74.69 = 101 : 25.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 515 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 25.83%

Powered By www.thaieducation.net