โรงเรียนเพชรหนองขาม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 69
ร้อยละ 1.35 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 93.24 %
ระดับประถมศึกษา
232
จำนวน(คน) 6 0 17 0 0 209
ร้อยละ 2.59 % 0.00 % 7.33 % 0.00 % 0.00 % 90.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
121
จำนวน(คน) 4 0 16 0 0 101
ร้อยละ 3.31 % 0.00 % 13.22 % 0.00 % 0.00 % 83.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 427 คน
จำนวน(คน) 11 0 37 0 0 379
ร้อยละ 2.58 % 0.00 % 8.67 % 0.00 % 0.00 % 88.76 %

306 : 7 , 0 , 21 , 0 , 0 , 278...2.29 , 0.00 , 6.86 , 0.00 , 0.00 , 90.85 = 28 : 9.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 427 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.24%

Powered By www.thaieducation.net