โรงเรียนเพชรหนองขาม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 69
ร้อยละ 1.35 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 93.24 %
ระดับประถมศึกษา
231
จำนวน(คน) 6 0 17 0 0 208
ร้อยละ 2.60 % 0.00 % 7.36 % 0.00 % 0.00 % 90.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
124
จำนวน(คน) 0 0 16 0 0 108
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 429 คน
จำนวน(คน) 7 0 37 0 0 385
ร้อยละ 1.63 % 0.00 % 8.62 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %

305 : 7 , 0 , 21 , 0 , 0 , 277...2.30 , 0.00 , 6.89 , 0.00 , 0.00 , 90.82 = 28 : 9.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 429 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.26%

Powered By www.thaieducation.net