โรงเรียนเพชรหนองขาม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 71
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 1.35 % 0.00 % 0.00 % 95.95 %
ระดับประถมศึกษา
231
จำนวน(คน) 3 0 11 0 0 217
ร้อยละ 1.30 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
124
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 114
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 91.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 429 คน
จำนวน(คน) 5 0 22 0 0 402
ร้อยละ 1.17 % 0.00 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 93.71 %

305 : 5 , 0 , 12 , 0 , 0 , 288...1.64 , 0.00 , 3.93 , 0.00 , 0.00 , 94.43 = 17 : 5.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 429 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29%

Powered By www.thaieducation.net