โรงเรียนเพชรหนองขาม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 2 0 1 2 1 66
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 1.39 % 2.78 % 1.39 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
225
จำนวน(คน) 0 0 9 0 10 206
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 4.44 % 91.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
129
จำนวน(คน) 0 0 10 0 10 109
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.75 % 0.00 % 7.75 % 84.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 426 คน
จำนวน(คน) 2 0 20 2 21 381
ร้อยละ 0.47 % 0.00 % 4.69 % 0.47 % 4.93 % 89.44 %

297 : 2 , 0 , 10 , 2 , 11 , 272...0.67 , 0.00 , 3.37 , 0.67 , 3.70 , 91.58 = 25 : 8.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 426 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 10.56%

Powered By www.thaieducation.net