โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 4 2 5 4 2 43
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 8.33 % 6.67 % 3.33 % 71.67 %
ระดับประถมศึกษา
188
จำนวน(คน) 6 5 8 5 20 144
ร้อยละ 3.19 % 2.66 % 4.26 % 2.66 % 10.64 % 76.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 4 2 0 1 4 64
ร้อยละ 5.33 % 2.67 % 0.00 % 1.33 % 5.33 % 85.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 323 คน
จำนวน(คน) 14 9 13 10 26 251
ร้อยละ 4.33 % 2.79 % 4.02 % 3.10 % 8.05 % 77.71 %

248 : 10 , 7 , 13 , 9 , 22 , 187...4.03 , 2.82 , 5.24 , 3.63 , 8.87 , 75.40 = 61 : 24.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 323 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29%

Powered By www.thaieducation.net