โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 4 3 5 3 3 42
ร้อยละ 6.67 % 5.00 % 8.33 % 5.00 % 5.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 8 6 21 6 5 135
ร้อยละ 4.42 % 3.31 % 11.60 % 3.31 % 2.76 % 74.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 4 0 8 1 0 67
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 10.00 % 1.25 % 0.00 % 83.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 16 9 34 10 8 244
ร้อยละ 4.98 % 2.80 % 10.59 % 3.12 % 2.49 % 76.01 %

241 : 12 , 9 , 26 , 9 , 8 , 177...4.98 , 3.73 , 10.79 , 3.73 , 3.32 , 73.44 = 64 : 26.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 23.99%

Powered By www.thaieducation.net