โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 3 6 3 3 42
ร้อยละ 8.06 % 4.84 % 9.68 % 4.84 % 4.84 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 8 6 23 6 5 133
ร้อยละ 4.42 % 3.31 % 12.71 % 3.31 % 2.76 % 73.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 4 0 8 1 0 67
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 10.00 % 1.25 % 0.00 % 83.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 323 คน
จำนวน(คน) 17 9 37 10 8 242
ร้อยละ 5.26 % 2.79 % 11.46 % 3.10 % 2.48 % 74.92 %

243 : 13 , 9 , 29 , 9 , 8 , 175...5.35 , 3.70 , 11.93 , 3.70 , 3.29 , 72.02 = 68 : 27.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 323 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 25.08%

Powered By www.thaieducation.net