โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 8 0 1 0 0 28
ร้อยละ 21.62 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 75.68 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 20 0 22 0 0 73
ร้อยละ 17.39 % 0.00 % 19.13 % 0.00 % 0.00 % 63.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 38
ร้อยละ 8.89 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 84.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 32 0 26 0 0 139
ร้อยละ 16.24 % 0.00 % 13.20 % 0.00 % 0.00 % 70.56 %

152 : 28 , 0 , 23 , 0 , 0 , 101...18.42 , 0.00 , 15.13 , 0.00 , 0.00 , 66.45 = 51 : 33.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.44%

Powered By www.thaieducation.net