โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 14 0 1 0 0 22
ร้อยละ 37.84 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 59.46 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 10 2 11 2 1 88
ร้อยละ 8.77 % 1.75 % 9.65 % 1.75 % 0.88 % 77.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 38
ร้อยละ 8.89 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 84.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 28 2 15 2 1 148
ร้อยละ 14.29 % 1.02 % 7.65 % 1.02 % 0.51 % 75.51 %

151 : 24 , 2 , 12 , 2 , 1 , 110...15.89 , 1.32 , 7.95 , 1.32 , 0.66 , 72.85 = 41 : 27.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.49%

Powered By www.thaieducation.net