โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 2 8 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 15 1 20 0 1 77
ร้อยละ 13.16 % 0.88 % 17.54 % 0.00 % 0.88 % 67.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 2 1 10 0 0 36
ร้อยละ 4.08 % 2.04 % 20.41 % 0.00 % 0.00 % 73.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 17 4 38 0 1 143
ร้อยละ 8.37 % 1.97 % 18.72 % 0.00 % 0.49 % 70.44 %

154 : 15 , 3 , 28 , 0 , 1 , 107...9.74 , 1.95 , 18.18 , 0.00 , 0.65 , 69.48 = 47 : 30.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 29.56%

Powered By www.thaieducation.net