โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 1 4 1 0 30
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 10.53 % 2.63 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 1 2 8 1 0 101
ร้อยละ 0.88 % 1.77 % 7.08 % 0.88 % 0.00 % 89.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 2 0 10 1 0 36
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 20.41 % 2.04 % 0.00 % 73.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 5 3 22 3 0 167
ร้อยละ 2.50 % 1.50 % 11.00 % 1.50 % 0.00 % 83.50 %

151 : 3 , 3 , 12 , 2 , 0 , 131...1.99 , 1.99 , 7.95 , 1.32 , 0.00 , 86.75 = 20 : 13.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50%

Powered By www.thaieducation.net