โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 1 3 2 0 29
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 7.89 % 5.26 % 0.00 % 76.32 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 9 5 9 0 0 90
ร้อยละ 7.96 % 4.42 % 7.96 % 0.00 % 0.00 % 79.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 4 1 10 1 0 33
ร้อยละ 8.16 % 2.04 % 20.41 % 2.04 % 0.00 % 67.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 16 7 22 3 0 152
ร้อยละ 8.00 % 3.50 % 11.00 % 1.50 % 0.00 % 76.00 %

151 : 12 , 6 , 12 , 2 , 0 , 119...7.95 , 3.97 , 7.95 , 1.32 , 0.00 , 78.81 = 32 : 21.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00%

Powered By www.thaieducation.net