โรงเรียนวัดวังน้ำ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 8 1 9 1 0 107
ร้อยละ 6.35 % 0.79 % 7.14 % 0.79 % 0.00 % 84.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 8 1 12 1 0 138
ร้อยละ 5.00 % 0.63 % 7.50 % 0.63 % 0.00 % 86.25 %

160 : 8 , 1 , 12 , 1 , 0 , 138...5.00 , 0.63 , 7.50 , 0.63 , 0.00 , 86.25 = 22 : 13.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75%

Powered By www.thaieducation.net