โรงเรียนวัดวังน้ำ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 16 0 12 1 0 97
ร้อยละ 12.70 % 0.00 % 9.52 % 0.79 % 0.00 % 76.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 16 1 18 1 0 124
ร้อยละ 10.00 % 0.63 % 11.25 % 0.63 % 0.00 % 77.50 %

160 : 16 , 1 , 18 , 1 , 0 , 124...10.00 , 0.63 , 11.25 , 0.63 , 0.00 , 77.50 = 36 : 22.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50%

Powered By www.thaieducation.net