โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 24
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 2 0 13 0 0 89
ร้อยละ 1.92 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 85.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 4 0 17 0 0 113
ร้อยละ 2.99 % 0.00 % 12.69 % 0.00 % 0.00 % 84.33 %

134 : 4 , 0 , 17 , 0 , 0 , 113...2.99 , 0.00 , 12.69 , 0.00 , 0.00 , 84.33 = 21 : 15.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.67%

Powered By www.thaieducation.net