โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 21
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 0 0 14 0 0 89
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.59 % 0.00 % 0.00 % 86.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 1 0 17 0 0 110
ร้อยละ 0.78 % 0.00 % 13.28 % 0.00 % 0.00 % 85.94 %

128 : 1 , 0 , 17 , 0 , 0 , 110...0.78 , 0.00 , 13.28 , 0.00 , 0.00 , 85.94 = 18 : 14.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06%

Powered By www.thaieducation.net