โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 4 3 12 1 1 72
ร้อยละ 4.30 % 3.23 % 12.90 % 1.08 % 1.08 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
370
จำนวน(คน) 23 5 55 1 1 285
ร้อยละ 6.22 % 1.35 % 14.86 % 0.27 % 0.27 % 77.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115
จำนวน(คน) 4 3 20 0 0 88
ร้อยละ 3.48 % 2.61 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 76.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 578 คน
จำนวน(คน) 31 11 87 2 2 445
ร้อยละ 5.36 % 1.90 % 15.05 % 0.35 % 0.35 % 76.99 %

463 : 27 , 8 , 67 , 2 , 2 , 357...5.83 , 1.73 , 14.47 , 0.43 , 0.43 , 77.11 = 106 : 22.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 578 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 23.01%

Powered By www.thaieducation.net