โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 5 3 11 1 0 72
ร้อยละ 5.43 % 3.26 % 11.96 % 1.09 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
371
จำนวน(คน) 27 6 54 0 0 284
ร้อยละ 7.28 % 1.62 % 14.56 % 0.00 % 0.00 % 76.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
116
จำนวน(คน) 5 4 19 1 0 87
ร้อยละ 4.31 % 3.45 % 16.38 % 0.86 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 579 คน
จำนวน(คน) 37 13 84 2 0 443
ร้อยละ 6.39 % 2.25 % 14.51 % 0.35 % 0.00 % 76.51 %

463 : 32 , 9 , 65 , 1 , 0 , 356...6.91 , 1.94 , 14.04 , 0.22 , 0.00 , 76.89 = 107 : 23.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 579 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 136 คน คิดเป็นร้อยละ 23.49%

Powered By www.thaieducation.net