โรงเรียนบ้านพุทรา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 0 3 8 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 85.90 %
ระดับประถมศึกษา
252
จำนวน(คน) 15 3 44 1 1 188
ร้อยละ 5.95 % 1.19 % 17.46 % 0.40 % 0.40 % 74.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 330 คน
จำนวน(คน) 15 6 52 1 1 255
ร้อยละ 4.55 % 1.82 % 15.76 % 0.30 % 0.30 % 77.27 %

330 : 15 , 6 , 52 , 1 , 1 , 255...4.55 , 1.82 , 15.76 , 0.30 , 0.30 , 77.27 = 75 : 22.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 330 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73%

Powered By www.thaieducation.net