โรงเรียนบ้านพุทรา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 6 0 7 0 0 65
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 8.97 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
253
จำนวน(คน) 18 0 42 0 0 193
ร้อยละ 7.11 % 0.00 % 16.60 % 0.00 % 0.00 % 76.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 331 คน
จำนวน(คน) 24 0 49 0 0 258
ร้อยละ 7.25 % 0.00 % 14.80 % 0.00 % 0.00 % 77.95 %

331 : 24 , 0 , 49 , 0 , 0 , 258...7.25 , 0.00 , 14.80 , 0.00 , 0.00 , 77.95 = 73 : 22.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 331 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 22.05%

Powered By www.thaieducation.net