โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 2 3 14 0 0 68
ร้อยละ 2.30 % 3.45 % 16.09 % 0.00 % 0.00 % 78.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 2 4 16 0 0 84
ร้อยละ 1.89 % 3.77 % 15.09 % 0.00 % 0.00 % 79.25 %

106 : 2 , 4 , 16 , 0 , 0 , 84...1.89 , 3.77 , 15.09 , 0.00 , 0.00 , 79.25 = 22 : 20.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75%

Powered By www.thaieducation.net