โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 15
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 8 1 20 0 0 59
ร้อยละ 9.09 % 1.14 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 67.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 9 2 23 0 0 74
ร้อยละ 8.33 % 1.85 % 21.30 % 0.00 % 0.00 % 68.52 %

108 : 9 , 2 , 23 , 0 , 0 , 74...8.33 , 1.85 , 21.30 , 0.00 , 0.00 , 68.52 = 34 : 31.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48%

Powered By www.thaieducation.net