โรงเรียนบ้านหนองขาม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 9 1 1 0 0 27
ร้อยละ 23.68 % 2.63 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 71.05 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 10 4 10 8 0 101
ร้อยละ 7.52 % 3.01 % 7.52 % 6.02 % 0.00 % 75.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 30
ร้อยละ 11.90 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 24 5 18 8 0 158
ร้อยละ 11.27 % 2.35 % 8.45 % 3.76 % 0.00 % 74.18 %

171 : 19 , 5 , 11 , 8 , 0 , 128...11.11 , 2.92 , 6.43 , 4.68 , 0.00 , 74.85 = 43 : 25.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 25.82%

Powered By www.thaieducation.net