โรงเรียนบ้านลุงตามัน (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 0 4 5 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 6.90 % 8.62 % 0.00 % 0.00 % 84.48 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 7 22 13 0 0 172
ร้อยละ 3.27 % 10.28 % 6.07 % 0.00 % 0.00 % 80.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98
จำนวน(คน) 8 5 11 0 0 74
ร้อยละ 8.16 % 5.10 % 11.22 % 0.00 % 0.00 % 75.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 370 คน
จำนวน(คน) 15 31 29 0 0 295
ร้อยละ 4.05 % 8.38 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 79.73 %

272 : 7 , 26 , 18 , 0 , 0 , 221...2.57 , 9.56 , 6.62 , 0.00 , 0.00 , 81.25 = 51 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 370 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.27%

Powered By www.thaieducation.net