โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 11 3 7 3 0 54
ร้อยละ 14.10 % 3.85 % 8.97 % 3.85 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 3 3 22 1 0 191
ร้อยละ 1.36 % 1.36 % 10.00 % 0.45 % 0.00 % 86.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 4 2 14 0 0 63
ร้อยละ 4.82 % 2.41 % 16.87 % 0.00 % 0.00 % 75.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 381 คน
จำนวน(คน) 18 8 43 4 0 308
ร้อยละ 4.72 % 2.10 % 11.29 % 1.05 % 0.00 % 80.84 %

298 : 14 , 6 , 29 , 4 , 0 , 245...4.70 , 2.01 , 9.73 , 1.34 , 0.00 , 82.21 = 53 : 17.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 381 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 19.16%

Powered By www.thaieducation.net