โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 11 2 6 0 0 60
ร้อยละ 13.92 % 2.53 % 7.59 % 0.00 % 0.00 % 75.95 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 11 5 24 1 0 179
ร้อยละ 5.00 % 2.27 % 10.91 % 0.45 % 0.00 % 81.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 4 2 11 0 0 66
ร้อยละ 4.82 % 2.41 % 13.25 % 0.00 % 0.00 % 79.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 382 คน
จำนวน(คน) 26 9 41 1 0 305
ร้อยละ 6.81 % 2.36 % 10.73 % 0.26 % 0.00 % 79.84 %

299 : 22 , 7 , 30 , 1 , 0 , 239...7.36 , 2.34 , 10.03 , 0.33 , 0.00 , 79.93 = 60 : 20.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 382 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.16%

Powered By www.thaieducation.net