โรงเรียนบ้านตะคร้อ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 14
ร้อยละ 15.00 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 71
ร้อยละ 3.95 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 93.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 6 1 4 0 0 85
ร้อยละ 6.25 % 1.04 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 88.54 %

96 : 6 , 1 , 4 , 0 , 0 , 85...6.25 , 1.04 , 4.17 , 0.00 , 0.00 , 88.54 = 11 : 11.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.46%

Powered By www.thaieducation.net