โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 2 1 4 0 26
ร้อยละ 0.00 % 6.06 % 3.03 % 12.12 % 0.00 % 78.79 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 5 0 11 1 0 110
ร้อยละ 3.94 % 0.00 % 8.66 % 0.79 % 0.00 % 86.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 1 4 1 0 26
ร้อยละ 5.88 % 2.94 % 11.76 % 2.94 % 0.00 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 7 3 16 6 0 162
ร้อยละ 3.61 % 1.55 % 8.25 % 3.09 % 0.00 % 83.51 %

160 : 5 , 2 , 12 , 5 , 0 , 136...3.13 , 1.25 , 7.50 , 3.13 , 0.00 , 85.00 = 24 : 15.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.49%

Powered By www.thaieducation.net