โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 3 2 1 0 26
ร้อยละ 0.00 % 9.38 % 6.25 % 3.13 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 5 1 9 0 0 110
ร้อยละ 4.00 % 0.80 % 7.20 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 2 1 4 1 0 27
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 11.43 % 2.86 % 0.00 % 77.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 7 5 15 2 0 163
ร้อยละ 3.65 % 2.60 % 7.81 % 1.04 % 0.00 % 84.90 %

157 : 5 , 4 , 11 , 1 , 0 , 136...3.18 , 2.55 , 7.01 , 0.64 , 0.00 , 86.62 = 21 : 13.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 15.10%

Powered By www.thaieducation.net