โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 3 1 1 1 23
ร้อยละ 9.38 % 9.38 % 3.13 % 3.13 % 3.13 % 71.88 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 4 1 14 1 0 105
ร้อยละ 3.20 % 0.80 % 11.20 % 0.80 % 0.00 % 84.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 29
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 8.33 % 2.78 % 0.00 % 80.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 9 5 18 3 1 157
ร้อยละ 4.66 % 2.59 % 9.33 % 1.55 % 0.52 % 81.35 %

157 : 7 , 4 , 15 , 2 , 1 , 128...4.46 , 2.55 , 9.55 , 1.27 , 0.64 , 81.53 = 29 : 18.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.65%

Powered By www.thaieducation.net