โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 25 0 4 0 2 32
ร้อยละ 39.68 % 0.00 % 6.35 % 0.00 % 3.17 % 50.79 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 34 0 20 0 5 116
ร้อยละ 19.43 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 2.86 % 66.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
109
จำนวน(คน) 13 0 13 0 5 78
ร้อยละ 11.93 % 0.00 % 11.93 % 0.00 % 4.59 % 71.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 347 คน
จำนวน(คน) 72 0 37 0 12 226
ร้อยละ 20.75 % 0.00 % 10.66 % 0.00 % 3.46 % 65.13 %

238 : 59 , 0 , 24 , 0 , 7 , 148...24.79 , 0.00 , 10.08 , 0.00 , 2.94 , 62.18 = 90 : 37.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 347 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 34.87%

Powered By www.thaieducation.net