โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 4 3 5 1 0 38
ร้อยละ 7.84 % 5.88 % 9.80 % 1.96 % 0.00 % 74.51 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 7 3 4 1 0 145
ร้อยละ 4.38 % 1.88 % 2.50 % 0.63 % 0.00 % 90.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 52
ร้อยละ 5.17 % 1.72 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 269 คน
จำนวน(คน) 14 7 11 2 0 235
ร้อยละ 5.20 % 2.60 % 4.09 % 0.74 % 0.00 % 87.36 %

211 : 11 , 6 , 9 , 2 , 0 , 183...5.21 , 2.84 , 4.27 , 0.95 , 0.00 , 86.73 = 28 : 13.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.64%

Powered By www.thaieducation.net