โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 7 5 9 2 0 27
ร้อยละ 14.00 % 10.00 % 18.00 % 4.00 % 0.00 % 54.00 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 11 5 8 2 0 132
ร้อยละ 6.96 % 3.16 % 5.06 % 1.27 % 0.00 % 83.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 5 1 4 2 0 46
ร้อยละ 8.62 % 1.72 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 79.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 23 11 21 6 0 205
ร้อยละ 8.65 % 4.14 % 7.89 % 2.26 % 0.00 % 77.07 %

208 : 18 , 10 , 17 , 4 , 0 , 159...8.65 , 4.81 , 8.17 , 1.92 , 0.00 , 76.44 = 49 : 23.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 22.93%

Powered By www.thaieducation.net