โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 12 3 7 3 3 21
ร้อยละ 24.49 % 6.12 % 14.29 % 6.12 % 6.12 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 23 19 32 11 8 61
ร้อยละ 14.94 % 12.34 % 20.78 % 7.14 % 5.19 % 39.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 4 3 9 1 2 40
ร้อยละ 6.78 % 5.08 % 15.25 % 1.69 % 3.39 % 67.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 39 25 48 15 13 122
ร้อยละ 14.89 % 9.54 % 18.32 % 5.73 % 4.96 % 46.56 %

203 : 35 , 22 , 39 , 14 , 11 , 82...17.24 , 10.84 , 19.21 , 6.90 , 5.42 , 40.39 = 121 : 59.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 140 คน คิดเป็นร้อยละ 53.44%

Powered By www.thaieducation.net