โรงเรียนบ้านดอนแซะ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 7 2 4 0 0 28
ร้อยละ 17.07 % 4.88 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 68.29 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 4 1 13 0 0 91
ร้อยละ 3.67 % 0.92 % 11.93 % 0.00 % 0.00 % 83.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 11 3 17 0 0 119
ร้อยละ 7.33 % 2.00 % 11.33 % 0.00 % 0.00 % 79.33 %

150 : 11 , 3 , 17 , 0 , 0 , 119...7.33 , 2.00 , 11.33 , 0.00 , 0.00 , 79.33 = 31 : 20.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67%

Powered By www.thaieducation.net