โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 5 1 4 0 0 40
ร้อยละ 10.00 % 2.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 7 7 10 0 1 125
ร้อยละ 4.67 % 4.67 % 6.67 % 0.00 % 0.67 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 12 8 14 0 1 165
ร้อยละ 6.00 % 4.00 % 7.00 % 0.00 % 0.50 % 82.50 %

200 : 12 , 8 , 14 , 0 , 1 , 165...6.00 , 4.00 , 7.00 , 0.00 , 0.50 , 82.50 = 35 : 17.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50%

Powered By www.thaieducation.net