โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 3 3 0 0 0 42
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 6 6 4 0 0 131
ร้อยละ 4.08 % 4.08 % 2.72 % 0.00 % 0.00 % 89.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 9 9 4 0 0 173
ร้อยละ 4.62 % 4.62 % 2.05 % 0.00 % 0.00 % 88.72 %

195 : 9 , 9 , 4 , 0 , 0 , 173...4.62 , 4.62 , 2.05 , 0.00 , 0.00 , 88.72 = 22 : 11.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.28%

Powered By www.thaieducation.net