โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
179
จำนวน(คน) 13 3 15 16 10 122
ร้อยละ 7.26 % 1.68 % 8.38 % 8.94 % 5.59 % 68.16 %
ระดับประถมศึกษา
983
จำนวน(คน) 46 12 136 58 73 658
ร้อยละ 4.68 % 1.22 % 13.84 % 5.90 % 7.43 % 66.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1162 คน
จำนวน(คน) 59 15 151 74 83 780
ร้อยละ 5.08 % 1.29 % 12.99 % 6.37 % 7.14 % 67.13 %

1162 : 59 , 15 , 151 , 74 , 83 , 780...5.08 , 1.29 , 12.99 , 6.37 , 7.14 , 67.13 = 382 : 32.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 382 คน คิดเป็นร้อยละ 32.87%

Powered By www.thaieducation.net