โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
181
จำนวน(คน) 16 3 15 19 14 114
ร้อยละ 8.84 % 1.66 % 8.29 % 10.50 % 7.73 % 62.98 %
ระดับประถมศึกษา
987
จำนวน(คน) 51 22 145 73 94 602
ร้อยละ 5.17 % 2.23 % 14.69 % 7.40 % 9.52 % 60.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1168 คน
จำนวน(คน) 67 25 160 92 108 716
ร้อยละ 5.74 % 2.14 % 13.70 % 7.88 % 9.25 % 61.30 %

1168 : 67 , 25 , 160 , 92 , 108 , 716...5.74 , 2.14 , 13.70 , 7.88 , 9.25 , 61.30 = 452 : 38.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 452 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70%

Powered By www.thaieducation.net