โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 23
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 85
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.41 % 0.00 % 0.00 % 96.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
106
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 100
ร้อยละ 2.83 % 0.00 % 2.83 % 0.00 % 0.00 % 94.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 4 0 6 1 0 208
ร้อยละ 1.83 % 0.00 % 2.74 % 0.46 % 0.00 % 94.98 %

113 : 1 , 0 , 3 , 1 , 0 , 108...0.88 , 0.00 , 2.65 , 0.88 , 0.00 , 95.58 = 5 : 4.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.02%

Powered By www.thaieducation.net