โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 22
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 85
ร้อยละ 1.15 % 0.00 % 0.00 % 1.15 % 0.00 % 97.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
105
จำนวน(คน) 2 1 0 1 0 101
ร้อยละ 1.90 % 0.95 % 0.00 % 0.95 % 0.00 % 96.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 4 2 0 2 0 208
ร้อยละ 1.85 % 0.93 % 0.00 % 0.93 % 0.00 % 96.30 %

111 : 2 , 1 , 0 , 1 , 0 , 107...1.80 , 0.90 , 0.00 , 0.90 , 0.00 , 96.40 = 4 : 3.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70%

Powered By www.thaieducation.net