โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 20
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 1 1 0 2 0 79
ร้อยละ 1.20 % 1.20 % 0.00 % 2.41 % 0.00 % 95.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
105
จำนวน(คน) 4 1 0 1 0 99
ร้อยละ 3.81 % 0.95 % 0.00 % 0.95 % 0.00 % 94.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 6 3 0 3 0 198
ร้อยละ 2.86 % 1.43 % 0.00 % 1.43 % 0.00 % 94.29 %

105 : 2 , 2 , 0 , 2 , 0 , 99...1.90 , 1.90 , 0.00 , 1.90 , 0.00 , 94.29 = 6 : 5.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71%

Powered By www.thaieducation.net