โรงเรียนกุลโน (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
128
จำนวน(คน) 28 0 17 0 0 83
ร้อยละ 21.88 % 0.00 % 13.28 % 0.00 % 0.00 % 64.84 %
ระดับประถมศึกษา
749
จำนวน(คน) 88 16 141 40 5 459
ร้อยละ 11.75 % 2.14 % 18.83 % 5.34 % 0.67 % 61.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 877 คน
จำนวน(คน) 116 16 158 40 5 542
ร้อยละ 13.23 % 1.82 % 18.02 % 4.56 % 0.57 % 61.80 %

877 : 116 , 16 , 158 , 40 , 5 , 542...13.23 , 1.82 , 18.02 , 4.56 , 0.57 , 61.80 = 335 : 38.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 877 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 335 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20%

Powered By www.thaieducation.net