โรงเรียนกุลโน (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
127
จำนวน(คน) 28 0 17 0 0 82
ร้อยละ 22.05 % 0.00 % 13.39 % 0.00 % 0.00 % 64.57 %
ระดับประถมศึกษา
753
จำนวน(คน) 88 16 141 40 5 463
ร้อยละ 11.69 % 2.12 % 18.73 % 5.31 % 0.66 % 61.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 880 คน
จำนวน(คน) 116 16 158 40 5 545
ร้อยละ 13.18 % 1.82 % 17.95 % 4.55 % 0.57 % 61.93 %

880 : 116 , 16 , 158 , 40 , 5 , 545...13.18 , 1.82 , 17.95 , 4.55 , 0.57 , 61.93 = 335 : 38.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 880 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 335 คน คิดเป็นร้อยละ 38.07%

Powered By www.thaieducation.net