โรงเรียนกุลโน (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
127
จำนวน(คน) 6 3 14 12 0 92
ร้อยละ 4.72 % 2.36 % 11.02 % 9.45 % 0.00 % 72.44 %
ระดับประถมศึกษา
753
จำนวน(คน) 48 21 104 43 11 526
ร้อยละ 6.37 % 2.79 % 13.81 % 5.71 % 1.46 % 69.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 880 คน
จำนวน(คน) 54 24 118 55 11 618
ร้อยละ 6.14 % 2.73 % 13.41 % 6.25 % 1.25 % 70.23 %

880 : 54 , 24 , 118 , 55 , 11 , 618...6.14 , 2.73 , 13.41 , 6.25 , 1.25 , 70.23 = 262 : 29.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 880 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 262 คน คิดเป็นร้อยละ 29.77%

Powered By www.thaieducation.net