โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 4 1 2 0 0 52
ร้อยละ 6.78 % 1.69 % 3.39 % 0.00 % 0.00 % 88.14 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 11 5 22 0 0 143
ร้อยละ 6.08 % 2.76 % 12.15 % 0.00 % 0.00 % 79.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 15 6 24 0 0 195
ร้อยละ 6.25 % 2.50 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %

240 : 15 , 6 , 24 , 0 , 0 , 195...6.25 , 2.50 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 81.25 = 45 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75%

Powered By www.thaieducation.net