โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 5 2 4 0 0 48
ร้อยละ 8.47 % 3.39 % 6.78 % 0.00 % 0.00 % 81.36 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 7 9 20 0 0 145
ร้อยละ 3.87 % 4.97 % 11.05 % 0.00 % 0.00 % 80.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 12 11 24 0 0 193
ร้อยละ 5.00 % 4.58 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 80.42 %

240 : 12 , 11 , 24 , 0 , 0 , 193...5.00 , 4.58 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 80.42 = 47 : 19.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 19.58%

Powered By www.thaieducation.net