โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 11 2 4 2 0 40
ร้อยละ 18.64 % 3.39 % 6.78 % 3.39 % 0.00 % 67.80 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 11 3 23 0 1 145
ร้อยละ 6.01 % 1.64 % 12.57 % 0.00 % 0.55 % 79.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 22 5 27 2 1 185
ร้อยละ 9.09 % 2.07 % 11.16 % 0.83 % 0.41 % 76.45 %

242 : 22 , 5 , 27 , 2 , 1 , 185...9.09 , 2.07 , 11.16 , 0.83 , 0.41 , 76.45 = 57 : 23.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.55%

Powered By www.thaieducation.net